logo facebook telefon +420 601 147 593-4

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.ookol.cz


 

vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti Ookolníci s.r.o., IČ: 05714061, se sídlem Brunšov 364, 252 31 Všenory, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269277 (dále jen „Ookol“) pro objednávání služeb prostřednictvím internetového portálu www.ookol.cz (dále jen „VOP“).


I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

 

1.1. Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nabízených prostřednictvím www.Ookol.cz společností Ookolníci s.r.o. (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Ookolníci s.ro. (dále jen „Poskytovatel“) a zákazníkem (dále jen „Zadavatel“), který si prostřednictvím portálu www.ookol.cz objednává službu.

 

1.2. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva je uzavřena v českém jazyce.

 

1.3. Poskytovatel může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Poskytovatel informuje Zadavatele o změně VOP na internetovém portálu www.Ookol.cz.

 

 

II. Uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zadavatelem

 

2.1. Zadavatelem objednané služby na internetovém portálu www.Ookol.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Úkol“.

 

2.2. Zadavatel prohlašuje, že je způsobilý k právnímu jednání a že v rámci uzavírání a plnění Smlouvy poskytuje pravdivé, přesné, správné a úplné údaje a dále že zaplacením odměny neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení úkolu.

 

2.3.  Na internetovém portálu www.Ookol.cz  je uveden seznam nabízených služeb včetně jejich stručného popisu. Prezentace služeb je informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”). Pro uzavření Smlouvy je nutné dodržení postupu dle následujících ustanovení.

 

2.4. Za účelem uzavření Smlouvy se musí Zadavatel na internetovém portálu www.Ookol.cz registrovat.

 

2.5. Zadavatel podá objednávku (Úkol) prostřednictvím svého uživatelského účtu kliknutím na tlačítko „Zadat úkol“. Údaje uvedené v Úkolu jsou jeho odesláním považovány za správné a úplné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Úkolu informuje Zadavatele, že Úkol obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zadavatel uvedl do objednávky.

 

2.6. Podáním objednávky (Úkolu) a dále též potvrzením na webovém rozhraní Zadavatel stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.

 

2.7. Poskytovatel informuje Zadavatele o potvrzení Úkolu Pomocníkem, který odpovídá zadanému požadavku, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zadavatel uvedl do objednávky.

 

2.8. Smlouva o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Zadavatelem je uzavřena v okamžiku, kdy Zadavatel potvrdí Poskytovateli, že souhlasí s poskytnutím služby navrženým pomocníkem, a to potvrzením (odkliknutím) hypertextového odkazu v e-mailu Poskytovatele, ve kterém Poskytovatel informuje Zadavatele o potvrzení Úkolu Pomocníkem.

 

2.9. Zadavatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP).

 

2.10. Zadavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zadavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zadavatel sám.

 

 

III. Změna Smlouvy

 

3.1. Po uzavření smlouvy, viz odst. 2.8, není možné Úkol měnit prostřednictvím internetového portálu www.Ookol.cz, veškeré požadavky na změnu je nutno telefonicky sdělit Poskytovateli, a to minimálně 24 hodin dopředu, jinak bude Poskytovatel postupovat jako v případě zrušení.

 

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo najít náhradního pomocníka v případě nedostupnosti pomocníka původně potvrzeného. V případě nesouhlasu Zadavatele s náhradním pomocníkem může Zadavatel odstoupit od Smlouvy.

 

 

IV. Odstoupení od Smlouvy

 

4.1. Od smlouvy o poskytnutí služby může Zadavatel odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy může Zadavatel zaslat na e-mail Poskytovatele nebo na adresu sídla Poskytovatele. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Poskytovatel Zadavateli bez zbytečného odkladu potvrdí. Odstoupení od smlouvy nemusí Zadavatel nijak zdůvodňovat.

 

4.2. Odstoupením od smlouvy se Smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

 

4.3. V soulad s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly tyto služby splněny s předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Zadavatel bere na vědomí, že udělením souhlasu, na základě kterého dojde k poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, pozbývá v souladu s § 1837 písm. a) Občanského Zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 

4.4. Veškeré přijaté peněžní prostředky vrátí Poskytovatel Zadavateli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze Poskytovatel vrátí:

        - stejným způsobem, jakým je přijal, nebo

        - způsobem, jaký bude Zadavatel požadovat.

 

Vedle výše uvedených způsobů může Poskytovatel peníze vždy vrátit i zasláním na Zadavatelem sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud do deseti dnů od odstoupení od smlouvy Zadavatel žádný způsob nesdělí). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovuje Zadavatel svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

 

4.5. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

        - technickou chybou byla na portálu uvedena zcela zjevně chybná cena služeb;

        - plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

 

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude Poskytovatel Zadavatele o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Zadavateli účinné okamžikem doručení.

 

Pokud Zadavatel již zcela nebo z části uhradil cenu za služby, vrátím Poskytovatel přijatou částku bezhotovostně na účet, který pro tento účel Zadavatel sdělí, nebo ze kterého Zadavatel provedl úhradu. Peníze Poskytovatel vrátí do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 

V. Cena Úkolu a platební podmínky

 

5.1. Po uzavření Smlouvy je Zadavatel povinen uhradit cenu bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány GOPAY, formou kreditu či prostřednictvím bankovního převodu, a to nejpozději 3 pracovní dny před uskutečněním úkolu. Pokud je úkol objednán méně než 3 dny před dohodnutým termínem poskytnutí služby, je Zadavatel povinen zaplatit cenu nejpozději 24 hodin před uskutečněním Úkolu. Pokud je Úkol objednán v době kratší než 24 hodin před dohodnutým termínem poskytnutí služby, je Zadavatel povinen zaplatit cenu neprodleně po uzavření Smlouvy, nejpozději však dvě hodiny před dohodnutým termínem poskytnutí služby.

 

5.2. Daňový doklad nebude Zadavateli fyzicky předán při vykonání Úkolu, ale bude ke stažení na profilu Zadavatele na internetovém portálu www.Ookol.cz, a to v okamžiku potvrzení Zadavatelem, že služba proběhla.

 

 

VI. Práva z vadného plnění, odpovědnost a záruky

 

7.1.  Práva Zadavatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). O doručené reklamaci rozhodne Poskytovatel ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace vyřizuje Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u něj Zadavatel uplatní e-mailem či písemně.

 

7.2. Poskytovatel odpovídá za to, že jsou služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na internetovém portálu www.Ookol.cz a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu.

 

7.3. Reklamaci služeb Zadavatel uplatní u Poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy byla služba poskytnuta. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy e mailem či písemně na adrese Poskytovatele.

 

7.4. V případě oprávněné reklamace může Zadavatel zvolit některé z následujících práv:

a)    bezplatné poskytnutí náhradní služby;

b)    přiměřená sleva z ceny služby;

c)    odstoupení od smlouvy.

 

7.5. Zvolený způsob řešení reklamace Zadavatel Poskytovateli sdělí při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolí, má nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

 

7.6. Při reklamaci Poskytovatel vydá písemné potvrzení o tom, kdy Zadavatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jakž způsob vyřízení reklamace Zadavatel požaduje. Dále po vyřízení reklamace Poskytovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zadavateli na základě nebo v souvislosti s jednáním Zadavatele nebo okolností na straně Zadavatele.

 

7.8. Zadavatel souhlasí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.Ookol.cz. Poskytovatel nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.Ookol.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.Ookol.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 

7.9. Dostupnost služeb je vázána na dostupnost pomocníků. V případě, že nebude možné Úkol z jakýchkoli důvodů na straně Poskytovatele provést, bude o tom Zadavatel informován prostřednictvím zákaznické linky Poskytovatele anebo prostřednictvím e-mailu, který Zadavatel uvede při objednání služby jako kontaktní a bude se Zadavatelem dohodnuto náhradní plnění.

 

 

VIII. Bezpečnost

 

8.1. Během registrace je Zadavatel vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zadavatel je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zadavatel nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

 

8.2. Zadavatel je povinen bez zbytečného odkladu Poskytovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je Poskytovatel oprávněn účet Zadavatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Poskytovatel neodpovídá Zadavateli za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

 

 

IX. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

 

9.1. Zadavatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.Ookol.cz (včetně fotografií propagovaných služeb) jsou chráněny autorským právem. Zadavatel se zavazuje používat internetový portál www.Ookol.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.Ookol.cz.

 

9.2. Přístup a užití internetového portálu www.Ookol.cz ze strany Zadavatele v souladu s VOP je bezplatný.

 

9.3. Zadavatel není oprávněn při internetového portálu www.Ookol.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.Ookol.cz. Internetový portál www.Ookol.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zadavatelů a který je v souladu s jeho určením.

 

9.4. Zadavatel užívá internetový portál www.Ookol.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.Ookol.cz jsou pouze ilustrativní.

 

9.5. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.Ookol.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Poskytovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Poskytovatel se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.Ookol.cz je nezávadný.

 

9.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zadavatele nebo jiné 3.osoby k internetovému portálu www.Ookol.cz.

 

9.7. Poskytovatel není ve vztahu k Zadavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 Občanského Zákoníku.

 

 

X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

 

10.1. Osobní údaje Zadavatele, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává Poskytovatel, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Zadavatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook.

 

10.3. Zadavatel udělením souhlasu s VOP souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa konání služby, telefonní číslo, věk, základní údaje poskytnuté sítí Facebook či Twitter, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zadavatele na síti Facebook a zájmy Zadavatele na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

 

10.4. Zadavatel udělením souhlasu s VOP souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy.

 

10.5. Zadavatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajích.

 

10.6. Zpracováním Osobních údajů může Poskytovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na internetovém portálu www.Ookol.cz.

 

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

 

10.8. Zadavatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zadavatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu anebo sídlo Poskytovatele.

 

10.9. V případě, že by se Zadavatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zadavatele nebo v rozporu se zákonem, může Poskytovatel požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zadavatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

10.10. Požádá-li Zadavatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

 

10.11. Zadavatel souhlasem s VOP souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Poskytovatele a podnikatelů prezentujících na internetovém portálu www.Ookol.cz své služby na elektronickou adresu Zadavatele uvedenou v profilu Zadavatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na tuto adresu. Souhlas Zadavatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zadavatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

 

10.12. Zadavatel využívající k zaplacení ceny Úkolu, na internetovém portálu www.Ookol.cz, platebního systému GOPAY, který je provozovaný společností GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67,370 01České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030, je před jeho použitím povinen se seznámit se „Všeobecnými obchodními podmínkami provozu a užívání platebního systému GOPAY“, které nalezne na internetovém portálu http://www.gopay.com/cs/.

 

10.13.  Poskytovatel shromažďuje informace v následujících základních kategoriích:

·  Údaje o transakci: Podrobnosti o transakcích týkajících se služeb nabízených Poskytovatelem, včetně typu požadované služby, data a času, kdy byly služba poskytnuta, účtované částce a dalších podrobnostech souvisejících s danou transakcí.

 

· Informace o používání a předvolbách: Informace o tom, jak Zadavatelé a návštěvníci internetového portálu www.ookol.cz využívají poskytované služby, jaké předvolby si nastavili a jaké nastavení si zvolili. V některých případech jde o používání souborů cookie, pixelových tagů a podobných technologií, které vytvářejí a uchovávají jedinečné identifikační prvky. 

 

·   Informace o zařízení: Poskytovatel může shromažďovat informace o mobilním zařízení Zadavatele, včetně údajů o modelu hardwaru, operačním systému a verzi, jménech souborů a verzí, o upřednostňovaném jazyce, jedinečném identifikátoru zařízení, reklamních identifikátorech, o sériovém čísle, o informacích o pohybu zařízení, a o informacích o síti mobilu.

 

·   Informace o přihlášení: Přihlašovací údaje serverů, které mohou obsahovat informace, jako je IP adresa zařízení, datum a čas přístupu, využité funkce aplikace nebo navštívené stránky, kolaps aplikace a další aktivitu systému, typ prohlížeče a stránky třetích stran, které Zadavatel používal předtím, než začal využívat služby Poskytovatele.

 

 

XI.  Obsah poskytnutý uživatelem

 

11.1. Poskytovatel může Zadavateli na základě vlastního uvážení příležitostně povolit, aby prostřednictvím služeb internetového portálu www.Ookol.cz odeslal, nahrál, publikoval nebo jinak poskytl textový, zvukový nebo obrazový obsah a informace, včetně komentářů a připomínek ke službám, vznesení požadavků na podporu a účastí v soutěžích a propagačních akcích (dále jen „uživatelský obsah“). Jakýkoliv uživatelský obsah, který Poskytovateli Zadavatel poskytne, zůstává vlastnictvím Zadavatele. Poskytnutím uživatelského obsahu však Poskytovateli uděluje Zadavatel celosvětově platnou, trvalou, neodvolatelnou, přenosnou, bezplatnou licenci s právem sublicencování na použití, kopírování, úpravy, vytváření odvozených děl, šíření, veřejné vystavení, veřejnou prezentaci a jiné využití takového uživatelského obsahu jakýmkoliv způsobem ve všech formátech a prostřednictvím distribučních kanálů známých v současnosti nebo vyvinutých v budoucnu (mimo jiné v souvislosti se službami a obchodní činností Poskytovatele a na webech a ve službách třetích stran), aniž by Zadavatele Poskytovatel na tuto skutečnost musel upozornit nebo od Zadavatele musel získat souhlas a aniž by Zadavatel požadoval za uživatelský obsah platbu.

 

11.2. Zadavatel se zaručuje, že: (i) je jediným a výhradním vlastníkem veškerého uživatelského obsahu nebo má veškerá práva, licence, souhlasy a prohlášení o uvolnění práv, která jsou nezbytná k udělení licence na uživatelský obsah Poskytovatele, jak je uvedeno výše; (ii) ani uživatelský obsah, ani jeho odeslání, nahrání, publikování nebo jiné poskytnutí uživatelského obsahu, ani použití uživatelského obsahu Poskytovatele povolené těmito podmínkami, nezpůsobí poškození, zneužití ani porušení práv z duševního vlastnictví nebo vlastnických práv třetí strany nebo práv na ochranu osobnosti nebo osobních údajů a nebude mít za následek porušení žádných platných zákonů nebo předpisů.

 

11.3. Zadavatel souhlasí s tím, že neposkytne uživatelský obsah, který je hanlivý, urážlivý, nenávistný, násilný, nemravný, pornografický, nezákonný nebo jinak nepřístojný, což posoudí Poskytovatel na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda je takový materiál chráněn zákonem. Poskytovatel může kontrolovat, monitorovat nebo odstraňovat uživatelský obsah na základě vlastního uvážení, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, aniž by Zadavatele na tuto skutečnost upozornil.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

12.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.Ookol.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zadavatele (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2. Poskytovatel je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

 

12.3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

12.4. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto VOP, objednávka a její přijetí. Celá smlouva bude Zadavateli zaslána e‑mailem nebo na jeho žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou může Poskytovatel Zadavatele požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Smlouvu (včetně těchto VOP) archivuje Poskytovatel v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání ji Poskytovatel Zadavateli zašle.

 

12.5. Je-li Zadavatel spotřebitel a vznikne-li mezi ním a Poskytovatelem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má Zadavatel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Zadavatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Poskytovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

 

12.6. Pro podání stížnosti týkající se služeb, které Zadavatel u Poskytovatele objednal, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může Zadavatel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

XIII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

 

Internetový portál/ e-shop:
www.Ookol.cz
Zákaznická telefonická linka:
+420 601 147 593-4


Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@Ookol.cz. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

 

V Praze, dne 1.1.2017, jménem společnosti Ookolníci s.r.o., Jana Farrow, jednatel obchodní společnosti.

 

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti změnou původních všeobecných obchodních podmínek projektu Ookol.cz, a to dnem 1.1.2017.